Skjøtsel på Brønnøya

Introduksjon

Brønnøya vel eier flere større og mindre landområder på Brønnøya. Vellets eiendommer langs sjøen disponeres i hovedsak av lokale båtforeninger med egen forvaltning og styre.

Båtforeningene har selv ansvar for skjøtselen på de respektive områdene de benytter. På vellets øvrige områder sørger velstyret for at nødvendig, hensiktsmessig og naturfaglig riktig skjøtsel gjennomføres. Dette skjer ved at én av velstyrets medlemmer er tidelt skjøtsel som eget ansvarsområde. Selve arbeidet utføres på dugnad av vellets medlemmer – betalt eller utbetalt – avhengig av mengde og arbeidets karakter, og som betalt sommerjobb for øyas ungdom.

Spørsmålet er hvordan vi vil at fellesområdene på Brønnøya skal se ut. Det er stor enighet om at p-plassen og adkomstområdene må ryddes så vi enkelt kommer frem og de fleste er glade for at søppel og skrot forsvinner. Landingsplasser for helikopter i tilfellet ulykke må holdes slik at det er mulig å lande, fotballbanen må klippes for å være fungerende bane, likeså plenen foran Velhuset.

Eksisterende og nye skjøtselsutfordringer representeres av henholdsvis uønskede, ønskede og rødlistede plante- og dyrearter; de første ønskes fjernet, de andre beskyttet og vernet. Hittil har vellets ansvarsområde omfattet skjøtsel i forhold til planter – ikke dyr.

Men bekjempelse av stillehavsøsters er blitt et tema de siste årene. Forekomst av mink på enkelte øyer i Oslofjorden, er også noe vi er oppmerksomme på. Mye flått er et problem som har sammenheng med rådyrstammen på øya. Fellestillatelse ligger fast på ett dyr i året. Til tross for at Brønnøya er en øy, er det få felles badeplasser. Strandsonen er preget av leire, erodert kalkstein og eruptive bergarter, begge med tildels skarpe kanter. For å ha egnede badeplasser er det derfor på mindre områder jevnlig påført sand. Fordi østers fester seg og vokser på fjell og stein, holdes den unna der det er sand.

Uønskede planter er i stor grad forvillede hageplanter som sprer seg i et slikt omfang at de fortrenger den eksisterende naturtypen med planter og dyr som naturlig fantes på stedet. De mest iøynefallende uønskede plantene på Brønnøya er: kanadagullris, lupin og rynkerose, men også berberis, mispel, gullregn og gravbergknapp sprer seg voldsomt på visse områder (se: Artsdatabanken).

For å opprettholde leveplassene – habitatene – til de ønskede artene, både planter og dyr og da spesielt insekter som står i fare for å dø ut, kreves skjøtsel. Hvordan skjøtselen skal gjennomføres: hvor, når og på hvilken måte, er under kontinuerlig vurdering.

Områder som skjøttes av vellet er:
P-plassen Vendla (eies av Asker kommune), nedgangen til fergeleiet på Nesøya, området ved fergeleiet i Vendelsund på Brønnøya, Sandbukta, Pilbogen, Furuholmsveien vest, hovedgårdsjordene (private), Storeslåttområdet, fotballbanen, Velhusområdet, Nordjordet, Østre brygge og strandsonen langs nordre Brønnøya, Brønnøyåsen. Badestrender der det tradisjonelt har vært påført sand er: Østre brygge, Søndre brygge, Storeslått, Sementen (Pilodden),

Sandbukta. Spørsmålet er om flere mindre lokaliteter også med fordel kunne påføres sand, ikke minst for å bekjempe stillehavsøsters.

I det følgende gjennomgås skjøtselsutfordringene og -oppgavene på de enkelte områdene, hva som er gjort og fremtidige utfordringer. 

Uønskede fremmedarter

Kanadagullris
(Solidago canadensis)

Fakta
Kanadagullris er en kurvplante
(Compositae), opprinnelig fra NordAmerika, innført og dyrket som prydplante i Norge.
Planten danner tette bestander, blir
opptil 150 cm høy, men har et grunt
rotsystem. Den spres ved svevefrø
med fnok om høsten, og krypende
jordstengler (rhizomer). En enkelt
blomsterskjerm kan produsere opp til
10 000 frø.
Kanadagullris blir ikke spist av
beitedyr.

Skade
Stengel og bladverk skygger for andre
planter i løpet av vekstsesongen og blir
dominerende på voksestedet.
Dermed fortrenges stedegen
vegetasjon. Når den består av sjeldne
og sårbare arter, blir dette et alvorlig
økologisk problem.

Bekjempelse
Kanadagullris fjernes helst før de blomstrer og utvikler frø:
- luking: unge planter kan lett nappes opp
- mekanisk kapping nær bakken

Avfall
- Opprevne plantedeler uten blomster kan komposteres,
plantedeler i kontakt med jord, danner nye rotskudd.
- Avkapp med blomster brennes eller samles i søppelsekk.

Hagelupin
(Lupinus polyphyllus)

Hagelupin (erteblomstfamilien) er en
flerårig staude, som spres ved frø. En
enkelt plante kan produsere hundrevis
av frø og frøene kan bevare
spireevnen i jord i flere tiår.
Lupin har nitrogenfikserende rotknoller
med små krav til voksestedet. På
etablerte vokseplasser vil derved
jordas næringsinnhold øke.
På sikt fortrenges naturlige enger
med konkurransesvake arter.
(Foto: E. Fløistad)

Rynkerose
(Rosa rugosa)

Flerårig busk,
1–2 m høy, hurtigvoksende, tåler
saltholdig, skrinn jord og danner
ugjennomtrengelige kratt på strandmarker
som fortrenger andre arter.
Spres ved rotskudd og nyper med frø.
Bekjempes ved nedkutting over flere år.
(Foto: Oddvar Pedersen)

OVERSIKT SKJØTSELSOPPGAVER
PÅ BRØNNØYA

Områder der vellet driver skjøtsel er: P-plassen Vendla (eier Asker kommune), nedgangen til
fergeleiet på Nesøya, området ved fergeleiet i Vendelsund på Brønnøya, Sandbukta, Pilbogen,
Furuholmsveien vest, hovedgårdsjordene (private), Storeslåttområdet, fotballbanen, Velhusområdet,
Nordjordet, Østre brygge og stranden langs Nordre Brønnøya, Brønnøyåsen, samt badestrender på
Østre, Søndre, Storeslått, Pilodden, Sandbukta, Vestre.

STED OPPGAVE TID GJENNOMFØRING KOMMENTAR
P-plassen
VendlaNedgang til
fergeleiet,
Nesøya
Feie, merke og rydde
vegetasjon, rense rundt
postkassestativ,
fjerne søppel.

Rydde vegetasjon langs
kanter mot hekk og
tralle-/sykkelstativer;
feie etter behov.
Vår


Hele
året

Juni -
aug
Fellesdugnad


Alle kan bidra


Skoleungdom
Arbeidet kan komme
i konflikt med annen
dugnad.

Parkeringsreglene
for traller og sykler
må overholdes;
innskjerpet i 2023.
Fergeleiet,
Vendelsund
Brønnøya
Alminnelig skjøtsel av
hele området, rundt
sykkelstativene og
rens av trappen for
gjengroing;
fjerne kanadagullris
og søppel
Vår
Juli
Fellesdugnad
Skoleungdom
frivillig innsats
Dugnad i forbindelse
med
Fergeutsetting.
SandbuktaSkråning: hindre
gjengroing av høye trær;
Veikant: rense
stabbestein;
Jorde: Maskinell slått
Engmark: bekjempe
uønskede arter, fremme
ønskede; manuell slått,
rake og fjerne gress.
Vår


Juli

Aug

Juli

Aug.-
sept.
Ressurspersoner/
båtforening

Skoleungdom

Traktorlaget
ungdom, frivillig
De ulike områdene
krever tilpasset
skjøtsel.
Målet er å bevare:
- sjøutsikt,
- kulturlandskap
- helikopterlandingsplass
- habitat for sjeldne
sommerfugl og
insekter.
PilbogenAlminnelig skjøtsel,
bekjempe kanadagullris.
Juni
Juli
Ressurspersoner/
båtforening
skoleungdom
Kanadagullris vokser
i strandsonen med
takrør og må tas ut.
Furuholmsveien vestAlminnelig skjøtsel:
bekjempe kanadagullris,
hindre gjengroing,
bekjempe rynkerose.
Juli Ressurspersoner/
nabolaget, frivillige
skoleungdom
Bevare sivskog i
strandsonen, stoppe
spredning av rynkerose på
stranden og til
naturreservatet.
Hovedgårdsjordene
(private)
Bekjempe kanadagullris,
slått for å hindre
gjengroing.
Juni
juli
aug.
Skoleungdom

Traktorlaget
Bevare jordene og
kulturlandskapet.
Vellets vs. eiernes
ansvar diskuteres.
NordjordetDrenering av grøft
hindre gjengroing,
bekjempe kanadagullris
og hagelupin,
maskinell og manuell og
manuell slått
Juni
juli

Aug.
aug.
Ressurspersoner/
nabolaget, frivillige

Skoleungdom
Traktorlaget
Nordjordet er
helikopterlandingsplass.
Ved mer manuell
slått kan få en få mer
blomstereng.
BrønnøyåsenBekjempe kanadagullris
slått, hindre gjengroing,
rense stabbestein. 
Juni
juli
aug.
Ressurspersoner/
båtforening
skoleungdom
Bevare kulturlandskapet.
StoreslåttområdetSlått etter behov
alminnelig skjøtsel i
kantsonene, hindre
tilgroing, bekjempe
kanadagullris og rynkerose.
Juni
juli

Juli
aug.
Ressurspersoner/
båtforening

Skoleungdom
Gressmark holdes
nede, mye mygg.

Fellesområdet ivaretas.
FotballbanenKlippes etter behov Vår
høst
SkoleungdomBrukes som
fotballbane.
TrekantenAlminnelig skjøtsel etter
behov, hindre tilgroing. 
Juni
Juli
Ressurspersoner
skoleungdom
Åpent landskap med store
opprettholdes.
VelhusområdetGressplen klippes etter
behov. Hindre gjengroing i
området, store trær
bevares.
Juni
Juli
SkoleungdomEtablere stabil
nøtteskog (hassel)
rundt gressplenen. 
Østre bryggeHindre tilgroing i
strandsonen, opprettholde
sjøutsikt fra veien,
bekjempe mispel og
gullregn. 
HøstFellesdugnad
ressurspersoner
nabolag
Spørsmål om
ønsket vegetasjon
i strandsonen,
åpent vs. lukket
Nordre
Brønnøya
(strandsone)
Bekjempe kanadagullris,
hindre tilgroing i strandsone
og veikanter, samtidig
beholde busker for skygge
og bevare vegetasjon som
binder massene. 
Juni
Juli
Ressurspersoner
nabolag
båtforeningene
fellesdugnad
Utvikle egnet
vegetasjon i
strandsonen og
sikre vegetasjon
som forhindrer
erosjon. 
Badestrender
- Østre
- Søndre
- Storeslått
- Pilodden
- Sandbukta
- Vestre
Opprettholde
badeplassene,
bekjempe stillehavsøsters.
Hele
året
Traktorlaget
nabolag
båtforeningene
Opprettholde
bademulighetene
for alle
velmedlemmer og
besøkende.
Viser kolonner (filtrert fra totalt)

ÅRSPLAN

ÅRSTID  OPPGAVE UTFØRING
VÅRGenerell skjøtsel
P-plass, Vendelsund-området
Fellesdugnad
Skoleungdom
SOMMERBekjempe uønskede arter, hindre
tilgroing, gressklipping,
slått, raking.
Ressurspersoner
skoleungdom
Traktorlaget
HØSTGenerell skjøtsel etter behov på
ulike områder. Søppelaksjonen.
Fellesdugnad, skoleungdom
Søppelaksjonen
VINTERAlminnelig skjøtsel,
bekjempe kanadagullris.
Traktorlaget, fagfolk
HELE ÅRETAlminnelig skjøtsel:
bekjempe kanadagullris,
hindre gjengroing,
bekjempe rynkerose.
Alle
Traktorlaget, nabolag, frivillige.

© Copyright 2024 Brønnøya Vel
Brønnøya Vel, Velhusveien 9, 1397 NESØYA
Org.nr. 991 983 031
epost: admin@bronnoya.no

Site created by: M-Konsult