INSTRUKS FOR BRØNNØYA VELS KONTROLL- OG VALGKOMITE 

1. Formål

Formålet med kontroll- og valgkomiteen (KVK) er å påse at Brønnøya Vels (BV) virksomhet skjer i samsvar med lov, vedtekter, fastsatte retningslinjer og generalforsamlingens vedtak, samt å fremsette forslag til valg av nye styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal velges av generalforsamlingen.

2. Valg

KVK skal ha tre medlemmer og ett varamedlem, som velges av BV's generalforsamling for to år av gangen. Lederen velges av og blant medlemmene.

3. Møter

KVK holder møte når minst ett komitemedlem finner dette ønskelig eller nødvendig, dog minst en  gang pr år i forbindelse med ordinær generalforsamling. KVK skal også tre i funksjon ved ekstraordinær generalforsamIing. 

Leder av KVK sender innkalling og nødvendige sakspapirer i rimelig tid i forkant av møter. Kopi av  innkalling sendes varamedlemmet. 

KVK treffer sine vedtak i møter og fører referat fra møtene. Disse referatene oversendes BVs styre til  behandling og eventuelle kommentarer. 

KVK er ikke beslutningsdyktig uten at minst to representanter er tilstede.

Vedtak treffes ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

BVs forretningsfører sørger for nødvendig saksutredning og annen tilrettelegging.

4. Oppgaver

KVKs medlemmer skal løpende få tilsendt styreprotokoller og styrets konespondanse, med sikte på å  vurdere om det er konkrete forhold KVK bør ta opp. KVK skal også vurdere eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap. Senest seks uker før ordinær generalforsamling skal styret sørge for at alle dokumenter som skal behandles blir oversendt til komiteens medlemmer og varamedlem. 

Senest tre uker før generalforsamlingen skal KVK avlegge rapport, som skal vedlegges innkallelsen til  generalforsamlingen, om hvorvidt BVs årsberetningbør godkjennes og årsregnskapet vedtas, 

I samråd med revisor skal KVK vurdere om BV har betryggende styringssystemer og interne kontrollrutiner som setter styret og forretningsfører i stand til å føre kontroll med virksomheten, ha regnskapsmessig oversikt og følge opp sine beslutninger. 

KVK skal godkjenne alle fullmakter som fremlegges til generalforsamlingen før første avstemning.

5. lnnhenting av opplysninger

KVK kan kreve nødvendige opplysninger fra BVs organer.

6. Taushetsplikt

KVKs medlemmer og andre møtedeltagere har plikt til å bevare taushet om det som blir behandlet i  KVKs møter ut over det som blir referatført. 

Generalforsamlingen kan likevel med alminnelig flertall be en representant for KVK gjøre rede for  eventuelle bemerkninger KVK har hat overfor styret.

7. lkrafttreden

Denne instruksen gjelder etter Brønnøya Vels generalforsamling 26.02.2020 og kan bare endres ved  senere generalforsamlingsvedtak.