Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden, åpen for alle!

Saksdokumenter

Generalforsamlingen 2021

Styret har i samråd med Kontroll- og valgkomiteen besluttet å utsette årets generalforsamling til den kan
avholdes på ordinær måte med fysisk fremmøte. For denne beslutningen legger styret til grunn at gjennomføring
av en digital generalforsamling ville kunne utelukke vel-medlemmer som ikke har tatt skrittet inn i den digitale
virkeligheten. Ettersom styret ønsker en løsning som i størst mulig grad ivaretar medlemmenes muligheter til å
delta, legger vi opp til å kunne avholde ordinær generalforsamling i løpet av sommer/høst 2O21.

Rapport om vei-grøfter
Rapport om ansvar for vei-grøfter er utarbeidet av et utvalg på bakgrunn av forslag fremmet av et
vel-medlem til generalforsamlingen i 2019. Den er lagt frem for styret, som har tilsluttet seg konklusjonene i
rapporten.

Forslag til generalforsamlingen:
Forslag fra medlemmer, mottatt innen 1. januar 2021, er med forslagstillernes samtykke, utsatt til ordinær
generalforsamling avholdes. Det samme gjelder forslag fra styret.

Budsjett og kontingent for 2021:
Styrets forslag til budsjett for 2O2l vil bli forelagt generalforsamlingen. For å ha tilgang til nødvendige midler til
budsjett og medlemskontingent er vedtatt av generalforsamlingen, vil styret fakturere et a-konto-beløp
tilsvarende velkontingenten for 2020. Betalingsfristen er som vanlig 30. april.

Styret:
Nåværende styre vil bli sittende som forretningsministerium frem til ordinær generalforsamling, med unntak av
Mina Holm Juul, som har trukket seg. Dette medfører at 1. varamedlem Per Gunnar Gabrielsen rykker opp som
styremedlem. Styret vil ivareta nødvendige funksjoner og håndtere viktige oppgaver frem til
generalforsamlingen.

Ny forretningsfører

Styret ønsker velkommen til ny forretningsfører, Geir Storaas, som har tiltrådt 1. februar 2021.
Styret takker tidligere forretningsfører Magnus Birkeland, for en utrolig innsats gjennom mange år.

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Hurtiglenker